Български експерти в ЕК представиха законодателните предложения за новата ОСП

* Всяка държава-членка трябва да изготви и представи за одобрение стратегически план до март 2019 г.

Законодателните предложения на Европейската комисия за Общата селскостопанска политика /ОСП/ в периода 2021-2027 г., бяха представени в Дома на Европа в София. Презентации изнесоха г-н Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителната помощ в DG AGRI, Веселина Комитска, началник на отдел „Развитие на селските райони за Германия и Австрия“ в ЕК, Елица Живкова – отдел „България, Хърватия, Полша, Словения и финансови инструменти“ в ЕК, и Галин Генчев от отдел „Околна среда, промяна на климата, гори и биоикономика“.
Г-н Милушев представи бюджета за ОСП през новия програмен период. Предложението на ЕК за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г., бе прието на 2 май 2018 г. Заради излизането на Великобритания от ЕС /Брекзит/ разликата е с 12 милиарда евро по-малко от сегашния период 2014-2020 г. Общо за ЕС парите са 1 279 милиарда евро. От тях за ОСП за всички 28 държави-членки са предвидени средства в размер на 365 милиарда евро, което е намаляване с около 5 % на ОСП. Ако в периода 2014-2020 г. средствата за ОСП бяха 37.6% за страните от Общността, то за 2021-2027 г. те са 28.5%. По I стълб, който изцяло се финансира от ЕС, намаляването на преките плащания е с по-малко от 4 %. С 4 на сто намаляват и всички пазарни схеми с пакети с изключение на схемите за училищата и пчеларството. По текущи цени в периода 2021-2027 г., за България е предвидена сумата от 7 719.0 млн. евро. От тях 5 552.5 млн.евро са за директни плащания, 1 972.0 млн.евро за селските райони, а за пазарни мерки – 194.5 млн.евро.
По II стълб ще има ребалансиране на финансирането между ЕС и държавите членки, т.е. по-ниско съфинансиране от ЕС подобно на другите европейски структурни и инвестиционни фондове. Ще има възможност и за прехвърляне на средства между стълбовете, като се допуска това да е в рамките на 15 процента.
При новите директни плащания ще има намаляване на всички над 60 000 евро и таван до 100 000 евро. Обвързаното с производството подпомагане ще засяга широк набор от сектори, като новото е, че се включват нехранителни култури с потенциал за замяна на фосилни материали в биоикономиката. Тук ще се заделят до 10 % + 2 % за протеинови култури от средствата за директните плащания, определени от държавите-членки.
Всички държави-членки в ЕС са изправени пред общи предизвикателства – забелязва се негативна промяна на доходите на земеделските стопанства. Всяка година най-малко 20 % от фермерите имат загуба на доход, която е по-голяма от 30 на сто в сравнение със средния си доход за предходните три години. Увеличават се и загубите свързани с промяна на климата.
Голямо внимание трябва да се обърне за привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони. Да се насърчават заетостта, растежът, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство. Важен момент е също да има подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, както и за хуманно отношение към животните.
В близките месеци е необходимо всяка държава-членка да изготви стратегически план по ОСП за двата стълба и да ги представи за одобрение в ЕК, като одобрението може да продължи до 8 месеца. Желанието на ЕК е страните-членки да представят стратегическите си планове до март 2019 г., когато Великобритания излиза от ЕС и преди изборите за европейски парламент, които са през месец май същата година.
Николета КАРАСТОЯНОВА
На снимката отдясно наляво: Галин Генчев, Елица Живкова, Марио Милушев, Веселина Комитска и експерти от МЗХГ.

(повече в Агровестник – стр. 5-31)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!