Идеите на бившата Земеделска опитна станция в Садово са по-живи от всякога!

* категоричен е директорът на Института по растителни и генетични ресурси проф. д-р Тенчо Чолаков. Научното звено към Селскостопанска академия тази година чества 135 г. земеделска наука в Садово и 40 години от създаването на института. Един от неговите талисмани е генбанката, наричана още Централен депозитар на растителния генофонд на България.

Институтът по растителни и генетични ресурси /ИРГР/ Константин Малков в гр. Садово отбеляза наскоро двоен юбилей – 135 години земеделска наука в Садово и 40 години от създаване на института. В тази връзка разговаряхме с директора проф. д-р Тенчо Чолаков:

– Проф. Чолаков, дайте ни най-напред малко повече информаия как протекоха празничните дни, свързани с честването на тези забележителни дати…

– Да, юбилейните тържества по случай 135 години земеделска наука в Садово и 40 години от създаване на Института по растителни и генетични ресурси „Константин Малков“, преминаха доста вълнуващо и за нас, които създаваме наука, и за нашите гости. Състоя се научна конференция с международно участие, както и традиционният „Ден на фермера в Садово“. В конференцията взеха участие научни работници от Беларус, Турция, Чехия, Словакия, Босна и Херцеговина, Косово, учени от ИРГР Садово, от сродни научни институти и университети в страната. Бяха представени научни разработки по проблеми, засягащи областта на растителните генетични ресурси, опазването и съхранението на идентичността на зародишната генплазма, биотехнологии, селекция на нови сортове, устойчиви на икономически важни болести и абиотични фактори, агротехнологии, биологично земеделие и аграрна икономика и др.

Денят на фермера беше посетен от производители, партньори и представители на бизнеса. На демонстративното поле на ИРГР – Садово бяха представени 24 сорта при 6 култури, от които тук се извършва семепроизводство. Гостите бяха запознати с най-новите сортове на института, спечелили награда за иновации на Международното изложение АГРА 2017. Обсъдени бяха възможностите, които предоставяме за използване на алтернативни култури като еднозърнест и двузърнест лимец, зимен фуражен грах, фъстъци, сусам, просо и др.

Аз съм горд, че имам честта да съм директор на ИРГР. Горд съм и с колектива и неговите постижения. Институтът ни е наследник на богата история и традиции в земеделската наука. Може би малцина знаят, че България е петата държава в света, която започва да развива организирана земеделска наука. През далечната 1882 г към Земеделското училище в Садово се открива първото „опитно-изпитателно“ поле, което след 20 г. прераства в Земеделска опитна станция. През 1984 г. по проект на ФАО в института е създадена и оборудвана Генбанка за съхранение на растителни генетични ресурси, като стойността на целевото финансиране по проекта е 800 000 USD. На територията на института се намират също биотехнологична лаборатория за тъканни култури открита през 1989 г., специализирана ботаническа градина, функционираща от 2002 г. и 6 лаборатории: по семезнание, фитопатология, биохимия, физиология на растенията, агрохимия и оценка качеството на зърното. В ИРГР се поддържат богата библиотека и музей, в които са съхранени исторически факти за 135 годишната история на земеделската наука в Садово.

Нашият институт е с национално значение, извършваме научно-изследователска и дейност в областта на растителните генетични ресурси и селекция при пшеница, тритикале, ориз, овес, ръж, фъстъци, сусам, грах, нахут, домати, пипер и др. Генбанката ни се явява централен депозитар на растителния генофонд на България и изпълнява международна, научна програма за дългосрочно съхранение на семенна зародишна плазма. В нея се поддържат в колекции над 62 000 образци, от които 43 147 при условията за дългосрочно съхранение. От цялото това разнообразие 13 269 образци са с български произход. Базовата колекция е представена от 33 семейства, 150 рода и 600 растителни вида. Колекцията от растителен генофонд съхранявана в генбанката на ИРГР-Садово е най-голямата в Югоизточна Европа. В нея са включени както културни видове, така и техните диви родственици. Семенната генбанка гарантира запазването на широк набор от сортове и линии – постижения на наши и чуждестранни селекционери.

В резултат на 40-годишен изследователски процес в генбанката на ИРГР-Садово е събрано изключително богато, растително разнообразие и е изградена национална колекция от наши и чужди съвременни сортове, селекционни линии, стари сортове, местни популации, мутанти и диви видове. Колекцията е разпределена в осем основни групи: зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни видове, технически, маслодайни, зеленчукови, медицински и декоративни видове. Съхранени са материали, колекционирани у нас в периода от 1951 до сега. Генбанката с дейността си участва в изграждането на т. н. „виртуална“ Европейска генбанка, включваща Европейска колекция от „уникални образци“. Основната й цел е свързана с подобряване на координацията по отношение на опазването на РГР в Европа и улесняване на обмена им и събраната за тях информация. Ежегодно нашата генбанка изпраща над 1200 образци от семена до повече от 100 международни институции.

За 135 години земеделската наука в Садово е дала на производителите общо 148 сорта при 28 култури, от които пшеница – 45 сорта, фъстъци – 12, ориз – 11, сусам – 11, грах – 6, домати – 5 сорта и редица други. Показателно за качеството на научните разработки на учените е, че 12 от създадените в Садово сортове са приети за национални стандарти. Селекцията ни е известна с постиженията си в миналото, но днес заслужено можем да кажем, че научният колектив продължава с достойнство по пътя на предшествениците – селекционери. За успешното изпълнение на селекционите програми е показателен фактът, че през 2016 г. в сортовата листа на страната са включени над 40 наши сорта.

Радостното е, че научната ни дейност е в синхрон с практиката. Между земеделските производители в цялата страна и учените от ИРГР съществуват много тесни връзки. Ежегодно в Северна и Южна България се организират демонстрационни полета, засети с нашите най-нови сортове. На територията на института и по договори за съвместно семепроизводство с партньори от различни райони на България годишно се произвеждат и продават над 1000 тона семена предимно от пшеница и някои други зърнено-житни и бобови култури. С гордост искам да отбележа, че сега, 135 г. след основаване на бившата Земеделска опитна станция тук, в Садово, идеите заложени със създаването й са по-живи от всякога. Нейният правоприемник, ИРГР „К. Малков“ разполага с изключително уникална информация и богата база данни за растителните ресурси в цялата страна.

Със заслужен авторитет в страната и с международно признание, Институтът по растителни генетични ресурси в Садово с достойнство носи името на своя патрон Константин Малков, а с постиженията си се утвърди като люлка на земеделската наука в България.

Николета КАРАСТОЯНОВА

На снимката: бившият земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков /вляво/ бе официален гост на юбилея на ИРГР Садово. До него е проф. Тенчо Чолаков и „дамска научна сила“ от института.

(повече в Агровестник – стр. 9-10)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!