КООПЕРАТИВНИТЕ СЪЮЗИ ИМАТ БЪДЕЩЕ И МИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ СЕКТОР В СТРАНАТА

*Посочи в своето обръщение към участниците в традиционния аграрен семинар на земеделските кооперации зам. министър Лозана Василева, която запозна присъстващите с основните мерки, които се очакват да стартират, със срокове за изплащане на помощите.

Наситена бе програмата на 23-ия национален аграрен семинар на земеделските кооперации,който се проведе в рамките на три дни в КК Златни пясъци. Както съобщихме по-рано в бр. 5, в него взеха участие д-р Лозана Василева, зам. министър на МЗХГ. На кръглата маса бяха разгледани много въпроси, касаещи Новата ОСП, а производители поставиха на вниманието на специалистите актуални проблеми. Днес ви запознаваме с изложението на зам. министър Василева,която даде висока оценка на форума.

-Радвам се, че съм на националния семинар,организиран от НСЗКБ и Областни съюзи от различни региони на страната. Вашата организация успя да изгради и развие едни модерни структури, които на принципите на демократичност и независимост опазват и ефективно използват земеделските ресурси на страната. Кооперативното дело има сериозна история и постижения, с които всички можем да се гордеем. И като едни обединени, сдружени земеделци вие изграждате и подпомагате инфраструктурата на българските села. Оценяваме достойно вашата дейност и приноса ви за развитието на родното ни земеделие. Доказали сте вашия професионализъм и разчитаме на вас, като надежден партньор да ни помагате и заедно в един общ конструктивен диалог да работим за разрешаването на редицата трудни задачи, пред които сме поставени в агросектора.

Във вашия съюз ние виждаме един добър партньор. С г-н Явор Гечев работим в много добро сътрудничество и разчитаме на вашето активно участие на всички форуми и дебати, които организира МЗХГ.

Какво предстои и какъв е дебатът в Брюксел ще ви запозная накратко. Наблюдаваме забавяне в процеса на договаряне на многогодишната финансова рамка в ЕС. Това е свързано със забавяне в самия процес на приемане на законодателството на европейско ниво. В момента, поради това забавяне се изработи преходен регламент, с който да направим плавен преход между миналия и сегашния програмен период. Очертава се 2021 г. да бъде преходна, по която правилата ще бъдат старите. Ще използваме средствата за първата година от новия програмен период. Важно е да знаете, че няма да има прекъсване във финансирането. Въпреки това ще има известно забавяне на регулярните плащания.

Най-рано на 1 януари 2022г да започнем да работим по новите правила на новата ОСП. Посоката е ясна: говори се за опростяване, модернизация и нов модел на прилагане. На страните-членки ще бъде вменено да изпълняват годишни цели. Ще имаме показатели, както за държавите, така и за бенефициентите. По-голямо внимание ще се обърне на малките и средни стопанства, на младите фермери. Говори се за задължителната схема за преразпределителното плащане, която прилагаме и в момента. Предвидени са и тавани на плащания за големите стопанства. В момента всички теми се дискутират и обсъждат и няма още финални решения.

Другият основен момент е така нареченият „Зелен акцент“. Акцентът върху това какво влияние земеделието оказва върху околната среда и климата. Ще има задължителни зелени изисквания по директните плащания, задължителен определен бюджет по програма за развитие на селските райони, който ще бъде заделен само за екологични мерки.

На този етап във варианта на преходния регламент не фигурират текстове за схемата за преходна национална помощ. Всички сме ангажирани с темата максимално добре да обясним на всички страни-членки и на Европейската комисия, колко е важна тази схема за нашето животновъдство. Тя се финансира изцяло с национални и не влияе на европейските средства. Работим в посока за запазване на тази помощ, за увеличаване на средствата за обвързана подкрепа. Тя е насочена към чувствителните сектори – плодове, зеленчуци и животновъдство. За съжаление предвиденият бюджет за следващия програмен период е с 5% по-малко спрямо бюджета от настоящия програмен период.

В новия програмен период ще имаме документ, наречен Общ стратегически план, който ще включва всички схеми за подпомагане. За да създадем този план са ни необходими SWOT-анализите. Те са възложени на научни институти и университети и са вече на финален етап. Те са общо 3: Анализ на селското стопанство, Екологичен анализ и Регионален анализ. Предстои да идентифицираме нуждите, които ще ни помогнат за разписване на конкретните мерки, които ще заложим в плана за подпомагане. Целият този процес трябва да е публичен, да има комуникация с бранша и различните браншови организации.

Какво предстои по ПРСР през 2020 г. Очертава се 2020 г да бъде активна по отношение на програмата. Основният ни приоритет по мерките, които предстои да бъдат отворени, е свързан с работата ни по превенция и възстановяване на щети от епизоотии. Планирали сме през настоящата година да отворим Мярка 5, която беше допълнително включена в програмата за възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция. Най-напред планираме да отворим Мярка 5.1, която е за превенция, за инвестиции, за повишаване на биосигурността на земеделските стопанства, за да се предотвратява разпространението на болестите и получаването на епизоотии. По-късно през годината ще отворим Мярка 5.2, която е за възстановяване на щетите. Там ще се подпомага закупуване на животни в стопанства, които са пострадали вследствие на епизоотии.

Другият ни приоритет е подпомагане на малки земеделски стопанства. За целта ще отворим подмярка 6.3, която е стартова помощ за малки земеделски стопанства. В допълнение на това ще открием и подмярка 4.1, която е също за инвестиции в земеделски стопанства, за повишаване на конкурентността. Тя също ще бъде насочена само в сектор животновъдство.

В момента текат 2 приема – единият е по Мярка 1.1 – за безплатни обучения на ЗП. Тук също има целеви бюджет за обучение, превенция и здравето на животните. И по мярка 16.1 (за иновации), също заделихме целеви бюджет да стимулираме иновациите в сферата на биосигурността и животновъдните стопанства. Във връзка с подпомагането на малки стопани ще отворим за втори път Мярка 4.1.2 – за инвестиции в земеделски стопанства, но от тематичната подпрограма, която е само за малки земеделски стопанства. За същите структури е и Мярка 6.4 (за диферсифициране на земеделската дейност). Или земеделски стопани могат да бъдат подпомогнати за неземеделски дейности.

Последните години работихме за разработването на подмярка 4.3 (Подкрепа за инвестиции в напоителна инфраструктура). Надяваме се през следващия месец да отворим мярката. Заделени са малко повече от 50 милиона евро. За първи път ще направим инвестиции за възстановяване на напоителната инфраструктура. Това е много важен проблем. Целта ни е да инвестираме в ремонт, реконструкция, рехабилитация на напоителни инсталации. Подпомагането е 100% и се надявам да направим старта в инвестиране на тази изключително остаряла инфраструктура.

Предстои една изключително интензивна година, както по отношение на изпълнението на настоящия програмен период, така и по отношение на новия стратегически план. Отваряме мярка 11 – за биологично земеделие през настоящата кампания. Изпратихме предложение до комисията да прехвърлят 40 милиона евро, които да бъдат към тази мярка, за да дадем възможност на нови кандидати. Това решение беше прието от последния комитет по наблюдение.

Отново ще има преходна национална помощ за производители на тютюн, за животновъди. Продължават и плащанията за необлагодетелствани райони – НВ1 за планинските и НВ2 за необлагодетелстваните райони, който са различни от планинските. Тук новият момент е, че сме задължени да направим ново предефиниране на необлагодетелстваните райони.

На първото заседания на УС на ДФЗ за 2020 г бе утвърден бюджет от 156 милиона лева по схеми за държавна помощ. Както всяка година постепенно ще се събира УС и ще одобрява схеми за подпомагане. Тази година ще се задели и един съществен ресурс за инвестиционни помощи. Това са 4 нови инвестиционни схеми за държавна помощ, които са одобрени от ЕК през миналата година и ще продължим да ги прилагаме и през настоящата година. Това са Помощ за инвестиции в материални активи в земеделските стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция. По тази схема ЗП могат да участват за машини за сортиране, за почистване, хладилна техника. Другата мярка е Инвестиции за закупуване и изграждане на обекти за преработка на сурово мляко или така наречените мини мандри. Друга схема е Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко, за доилни апарати и за изхранване на новородени животни с мляко. Визирам и мярката за инвестиции при изграждане на кланични пунктове и кланици. Общата стойност на субсидиите ще бъде малко над 24 милиона лева.

Щепродължи подпомагането за застраховане,за пропаднали площи, за участие визложения. Актуална е и схемата за акцизавърху горивата. Бюджетът ще бъде 84милиона лева.

На снимката: д-р Лозана Василева и Явор Гечев.

(повече в Агровестник – стр. 17-20)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!