НОКА ПРОВЕДЕ ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С ЖИВОТНОВЪДИ В СТРАНАТА

 • Те дадоха ясна картина за ситуацията и ще помогнат за законодателна промяна в подкрепа на дейността на овцевъди и козевъди, които не отговарят на изискванията на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В периода 16 до 24 юли 2020г. Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) проведе работни срещи с овцевъди и козевъди в цялата страна. Фермерите имаха възможността да споделят вижданията си относно настоящия формат на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, който регламентира тяхната работа. Бяха разгледани и обсъдени проблемите, които произтичат или биха произтекли от актуалния текст на Закона – чл. 137. (1) (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г., бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., доп., бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства, подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, в което се посочва номер и дата на издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта или удостоверение за търпимост на сградата в съответствие с § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), когато такъв се изисква съгласно ЗУТ.
Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:

 1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
 2. (отм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.);
 3. копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
 4. (доп. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2, когато плащането не е извършено по електронен път.
  Търсеният ефект от НОКА е да организира целево последващо прокарване на идеи за конкретни промени в изискванията. Целта е потенциалните промени да адресират по адекватен начин разрешаването на казусите, които стоят пред най-уязвимите фермери. Ръководството на асоциацията призова за активност всички производители, които срещат затруднение с покриването на нормите по чл. 137, тъй като адресирането и елиминирането на въпросните проблеми произхожда от тяхното конкретно идентифициране, а последното няма как да се случи без да бъде осъществен открит диалог с крайния потърпевш, а именно – българския производител.
  Преди началото на срещата в Стара Загора проф. Иван Станков, изпълнителен директор на НОКА, коментира:
 • Проблемът при чл. 137 е с малките производители, тези които са близко до населените места, там където са унаследили някакъв имот и традиционно са отглеждали животни.
  Нашето работно предложение е задължително да има таван на субсидиите – 100 хиляди евро. Както и на проектите.
  Въпрос: Пасищата се дават на хора, които нямат животни.
  Отговор: Ще правим предложение в тази насока. Целият проблем идва от регистрацията на временни пасища.
  Въпрос: Ако не си регистриран по чл. 137 ще получиш ли субсидии?
  Отговор: Да, по обвързаната подкрепа, по НДЖ, няма проблем. Но ако решите да кандидатстват в последствие за мандра например, ще ви изискват чл. 137.
  В обобщение: Това, което на този етап предлагаме е, да не се изискват документи за собственост (по ЗУТ), удостоверения за търпимост или поне не в цялост. Все още сме на различни позиции с министерството – те твърдят, че трябва да има документ за сградата, а ние – за земята. Защото масово се оказва, че стопаните имат документ за земята, но не и за сградата. Съветваме ви да се снабдите с документ за временна постройка, за да се регистрирате по чл. 137.
  Проф. Станков: Обръщам се към тези от вас, които имат нерешими проблеми на местно ниво, да ни изпратите казусите си по електронната поща, за да съдействаме с каквото можем.
  Искаме да подпомогнем по-малките и средни производители. Ще обобщим всичко каквото казахте днес, ще направим и нови срещи… Що се отнася до пасищата, тази битка я водим много отдавна, но проблемите си остават. Ще продължим да се борим…
  Екип на „Агровестник”
  (повече в Агровестник – стр. 15-16)
© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!