ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ/ СЕМИНАР ЗА ФЕРМЕРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

*ще се проведе на 15 април (понеделник) от 10 ч в Общинска администрация Благоевград.

Информирамеви, че на 15.04.2019г. (понеделник)в гр. Благоевград, Общинска Администрация Благоевград, зала №5 (партер) от 10:00ч. ще бъде проведена Първа осведомителна кампания/ семинар за фермери иземеделски производители по проект BestWater Use с акроним BEST-U. Проектът се изпълнява в партньорство с Агенцияза развитие на местните власти от източен Солун – Анатолики С.А. (Гърция);Агенция за развитие на Серес – Анесер С.А. (Гърция), Агенция за икономическоразвитие Банско (България), Сдружение Еко Неврокоп (България) и Агенция заикономическо развитие Високи западни Родопи – Девин (България). По време насъбитието, ще се презентират и дискутират дейностите, целите, очакванитепроектни резултати и приноса за всички потребители, както и напредъка,стратегически документи, инструментите за постигане на целите и друга полезнаинформация. Срокът на изпълнение е 24 месеца до 01.10.2019г. Общият одобренбюджет е в размер на 693.632,50 €. Проектът има задача да насърчи иновационнитетехнологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикаснотоизползване на водните ресурси, както и опазването на почвите. Стреми сеподобряване управлението на водите, като се организират кампании запопуляризиране на „зелено поведение“ в следните области: управлениена водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационниметоди/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местнотосамоуправление. Конкретните цели на проекта са:

•           Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси;

•           Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия;

•           Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност;

•           Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

За резервация и информация: м.:+359896860750, e-mail: george@noproblemsltd.com

„Тази публикация е създадена от Лилия Любенова Петкова и Агенция за икономическо развитие Банско в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!