ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА ТРЯБВА ДА БЪДЕМ МЪДРИ, УРАВНОВЕСЕНИ И ОБЕДИНЕНИ!

*Така накратко бихме обобщили призива на ръководството на Пловдивския съюз на зърнопроизводителите към своите колеги, което проведе редовно годишно отчетно събрание в края на миналата седмица в Павел баня.

*Ще успеем ли да се приобщим към новите предизвикателства на ОСП, да разрешим проблемите, свързани със земеползването, напояването, борбата с градушките… -тези и редица други тревожни въпроси отново вълнуваха зърнопроизводителите от този край на страната.

Хотел“Севтополис“ бе мястото на тазгодишната проява на СНЦ „Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив“.Секретарят на сдружението, г-жа Стела Дончева с присъщата си усмивка и любезност посрещаше своите колеги и гости. Тя бе избрана за протоколист на събранието,а негов председател бе г-н Ангел Вукодинов,известен фермер и изявен организатори бивш председател на структурата в национален мащаб. Отчетен доклад за дейността на съюза за изминалата 2019 г. изнесе председателят на Пловдивския съюз на зърнопроизводителите г-н Людмил Работов, млад, инициативен, деен и уважаван от колегите си фермер.

В своето изложение той анализира дейността на сдружението, не подмина и пропуските,визира предстоящите насоки в работата на своите колеги. СНЦ „Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив“ е регистрирано преди 12 години в гр. Раковски с 18 учредители. За това време членският състав се е увеличил 3 пъти, гордост за структурата са и двама почетни членове.

Членовете на УС – Людмил Работов, Светослав Русалов, Калин Йовчев, Марин Илиев, Георги Телкиев и на КС – Ангел Вукодинов, Валери Кирилов и Атанас Куковски, както и техните колеги са можещи, знаещи и дейни производители, които радеят за българското земеделие. Адвокат Страшимир Дочков също много активно участва в работата на структурата от 2019 г., в т.ч. и на НАЗ.

– Както всяка година, така и днес се събираме, за да си дадем отчет за свършената работа за изминалата 2019-та – започна председателят. – Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив има своето място в живота и дейността на земеделските производители от района. Това, че вече 12 години имаме висок авторитет сред колегите е доказателство, че сме намерили ВЕРНИЯ ПЪТ НА СДРУЖАВАНЕТО, което води до правилни решения на проблемите в сектора.

Искам да благодаря на колегите за редовното участие в работата на съюза, за тяхната подкрепа. Съответно да призова всички членове за повече активност- изразяваща се в даване на мнения, поставяне на въпроси, коментари по определени теми. Заседанията на УС винаги са разширени, което означава, че всеки член на съюза има право и може да присъства и да участва във вземането на решения, посредством даване на мнения, препоръки и предложения.

Проблемите през изминалия период не бяха малко. Основно напрежението в бранша доминираше най-много около Закона за административно регулиране на дейностите, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Доста внимание и енергия отделихме и върху предложения проект на Закон за земеделските земи, върху Проектозакона за противоградовата защита (Проект на закон за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието), Проектозакона за поземлените отношения и опазване на земеделските земи, Проектонаредбата за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефт и нефтен произход и др. По всички тези теми имаме взети решения и становища, които сме изпращали своевременно до УС на НАЗ.

През изминалата година УС, с активното участие на адв. Дочков, успя да подпомогне дейността на НАЗ в няколко момента. От всичките 14 становища, които УС на СЗП изпрати до националната структура, 6 от тях са с категоричното отстояване на мнението, че земеделските производители трябва да бъдат изключени от обхвата на Закона за горивата. Изпратихме четири апела до НАЗ, с категоричното настояване за бързи и конкретни действия от страна на Председателя на НАЗ, за приемането на ЗИД, на Закона за горивата от НС с исканите от нас промени. През цялата 2019 г. този Закон ту влизаше в Парламента за разглеждане, ту излизаше. Управляващите предложиха отлагането му с 6 месеца, докато минат местните избори. Резултатът – УСПЯХМЕ ДА СЕ ПРЕБОРИМ С БЮРОКРАЦИЯТА! И трябва да сме доволни, защото усилията ни се увенчаха с успех.

УС на нашия съюз изпрати свои становища до УС на НАЗ, в които се обявява категорично против внесения в НС законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития, с мотивите, че този законопроект е недобре структуриран, с единствената цел да създаде още по-голяма тежест на земеделците.

Нашето правителство има навика да стресира всички активно работещи хора в страната ни. Такъв беше и моментът с влизането в сила на промяна на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Благодарение на навременната намеса на адв. Дочков, успяхме да предупредим всички наши членове, да им изпратим необходимите образци за попълване в срок, така че да ги предпазим от огромни санкции.

УС на СЗП изпрати до УС на НАЗ предложение за участие в кръглата маса в рамките на обществената консултация относно извършването на пълна предварителна оценка на въздействието на Законопроект за браншовите организации в земеделието. Като радетел за приемането на такъв закон, ние призовахме колегите си от НАЗ за активност в даването на становища, мнения, предложения и идеи за един такъв важен акт, какъвто е бъдещият Закон за браншовите организации в земеделието. Това е вторият по важност въпрос, ЗАСЯГАЩ ПРЯКО ЗЕМЕДЕЛСКАТА ОБЩНОСТ. Предложихме да се създаде работна група, която внимателно да обсъди проекта на този бъдещ закон. Само наличието му ще въведе ред в отношенията между браншовете, без да се налага повече да се противопоставят едни на други.

На 5.11.2019 г. бе публикуван за обществено обсъждане Проектозакон на Закон за земеделските земи, който е компилация от четири настоящи закона. Пряко предложените текстове са свързани основно със собствеността, комасацията, ползването и всички поземлени отношения между заинтересованите страни или казано накратко всичко, което засяга нашата дейност. В глава 25 бяха предложени текстове, свързани с опазването на земеделските площи и имущество, набезите и кражбите на земеделска продукция и нерегламентираното пашуване на стада и животни в нашите посеви. УС взе решения по най-важните членове и алинеи от този Проектозакон, които след това изпрати до УС на НАЗ в нарочно писмо.

Разбира се, има и доста предизвикателства, с които не можахме да се справим: не успяхме да извоюваме създаването на Закон за браншовите организации, отчитаме пропуски в поземлените отношения. На места по райони все още има селища, където няма подписани доброволни споразумения по чл.37в, в посока опазването на селскостопанската продукция от чужди набези, посегателства и кражби в т.ч. и нанасяне на щети по посеви при пашуване на селскостопански животни. Предстоят ни и немалко задачи за разрешаване, свързани със земеползването, с поливното земеделие и насърчаване на противоградовата защита, относно създаване на ефективна и работеща застрахователна система в сектор „Земеделие“, навлизането на иновациите в сектора, активно участие при формирането на новата ОСП след 2020 г. и изготвянето на предстоящия стратегическия план.

В заключение: УС на СЗП винаги се е стремял да бъде реалистичен, точен и справедлив във вземането на решенията, както и в действията на своите членове. Имаме взети 14 становища, 3 писма, 4 апела, изпратени до УС на НАЗ. И в личен план искам да споделя, че повдигайки темата за новата ОСП трябва да признаем, че тя е изправена пред сериозното предизвикателство за развитие на високопродуктивно и високоефективно земеделие, но същевременно и високоустойчиво, силно екологично и мултифункционално, което в крайна сметка да бъде конкурентноспособно на международния пазар.

В отчета на КС бе посочено, че членовете на сдружението плащат редовно своя членски внос. На събранието бе приет бюджета за 2020, избрани бяха делегати за общото събрание на НАЗ. Зърнопроизводилите се обединиха около общото предложение да се събират по-често, да споделят и обсъждат успехи и неудачи и на ротационен принцип поне веднъж месечно със семействата си да участват в тъй нар. открити дни, където покрай сериозната част ще има и опознавателна и забавна за техните деца. Така връзката със Земята и Земеделието ще бъде силна!

Спонсорна тазгодишната проява бе тороватакомпания „Агрополихим“. Г-н ВладимирЖелев, ръководител на отдел „Почвознаниеи агрохимия“ запозна зърнопроизводителитес постиженията на познатия завод, снай-новите предложения при храненетона културите и заедно със своя колега,г-н Георги Попчев, който е ежедневносред фермерите от региона.

На снимката – Людмил Работов (вляво) и Ангел Вукодинов по време на деловата работа на форума.

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!