СЪЮЗЪТ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ПЛОВДИВ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

* В дневния ред бе залегнало и избирането на делегати на Общото отчетно-изборно събрание на НАЗ, което ще се проведе на 23 февруари в Хисаря.

На 1 февруари членовете на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив (СЗП) проведоха своето годишно общо отчетно събрание. Дневният ред включваше отчет за дейността на Управителния и на Контролния съвет, приемане на нови членове и освобождаване на нередовни такива, определяне размера на членския внос и приемане на бюджет за 2018 г., избор на делегати за Общото отчетно-изборно събрание на НАЗ.

В началото се избраха мандатна комисия и комисия по предложенията. А за председател на събранието – г-н Ангел Вукодинов.

Председателят на Управителния съвет на СЗП, г-н Людмил Работов, представи годишен отчетен доклад за периода от 01.01.2017- 31.12.2017 г:

– Уважаеми дами и господа, изминалата 2017 г. беше доста активна по отношение на казусите и задачите за решаване. Част от нашата работа беше тясно свързана, с работата и предизвикателствата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Мога твърдо и гордо да заявя, че Съюзът на зърнопроизводитилите от Пловдив, сме част от на най-голямата браншово-представена организация в страната, чиято основна цел е защита на нашите интереси.

За изминалата година сме провели 7 заседания на разширени управителни съвети, 6 от които редовни и 1 – извънредно. На тях сме взели 7 становища и 9 решения, които сме изпратили към УС на НАЗ. Част от решенията са: неодобрението на промените в Закона за арендата, с които промени управляващите искаха да ни утежнят още повече и без това тежките взаимоотношения между арендодатели и арендатори. Изразихме категорично недоволство срещу решението да бъде позволена продажбата на българската земя на чужденци, участвахме активно в общественото обсъждане на ОСП след 2020 г, както и председателството на България на Съвета на ЕС. На тези управителни съвети на СЗП бяха взети решения за отправяне на предложения към Напоителни системи, с цел да се улесни достъпът на поливна вода, тъй като работим и живеем в сух район, където културите, които отглеждаме, се нуждаят от допълнително водоподаване, а от там и определяне на справедлива цена към всички ползватели. През април участвахме в честването на 135-годишнина на Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) “ К. Малков“, гр. Садово, като УС на СЗП взехме решение да бъде отпуснато дарение в размер на 500 лв.

В изпълнение на чл.6, ал.6, от Устава на СЗП, организирахме и презентация за водене на интегрирана борба с болестите по основните зърнени и маслодайни култури, представена от специалиста в тази научна област – проф. Бобев.

През изминалата 2017 г. нашето сдружение с нестопанска цел „Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив“ празнува 10-годишнина от основаването си. Празникът се проведе на 16 май под мотото „Всички заедно можем повече“. В него взеха участие 2/3 от членовете на съюза, за което искам да ви благодаря. Беше излъчен и почетен член – най- възрастният между нас, г-н Дойко Дойков. Бяха раздадени плакети и грамоти на онези членове, които са допринесли за доброто и достойно съществуване на съюза.

С решение на УС на СЗП беше приет нов член на сдружението – „Солак агро“ ООД, от с. Стрелци, общ. Брезово, с управител г-жа Айля Солак. Продължихме с работата по отношение на промените в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), както и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и подаване на становища и решения към НАЗ.

През декември направихме две заседания на УС по темата за добива на шистов газ, едното от които беше извънредно предвид създалата се ситуация на напрежение при колегите от Добруджа. Те с право се изправиха в защита на интересите си срещу решението на Правителството да даде позволение за добив на газ, което неминуемо щеше да доведе до унищожение на най-скъпото, което притежаваме – нашата плодородна земя, така и безвъзвратното замърсяване на природата и водата. Ние подкрепихме колегите си от Ген. Тошево и обявихме стачна готовност. Но благодарение на общите усилия на НАЗ бе постигнато споразумение, което за момента спря всеобщото недоволство.

Бях участник и свидетел на едно от най-добре организираните представителни срещи на НАЗ, а имено международната конференция „Хляб на мира“ състояла се в Двореца „Евксиноград“ във Варна.

Взехме решения да направим 4 парични дарения на различни институции и колеги. Едното от тях бе за пострадалите от наводнението в с. Камено.

Има още какво да се желае, но смятам, че поддържаме добро ниво като регионална структура. Радваме се на висок процент събираемост на членския внос – над 99%.

Не мога да не отбележа факта, че вече все по-млади членове на сдружението започват да вземат активно участие в дейността, което ме кара да се чувствам спокоен за нашето бъдеще. Те са наследниците на основоположниците на нашия съюз.

Трябва да призная обаче, че има доста предизвикателства, с които не можахме да се справим. Те не са малко и ще продължим да работим за тяхното решаване занапред.

* * *

На събранието бяха приети двама нови членове. Петко Черкезов е второ поколение земеделец. Семейната фирма стопанисва 3600 дка в с. Войсил, на които залага ориз, жито, слънчоглед. Иван Кръстев е съдружник в „Крис Агро“, която се грижи за 7400 дка в землищата на селата Рогош, Маноле и гр. Раковски. За почетен член на СЗП беше избран г-н Димитър Петров от с. Белозем, който винаги е бил съпричастен към дейността на съюза. А присъствието тук на неговия син и внук показва, че приемствеността в този бизнес е налице.

* * *

Форумът избра 5 делегати за предстоящото общо отчетно-изборно събрание на НАЗ – Людмил Работов (по право), Ангел Вукодинов, Калин Йовчев, Емил Пелтеков, Йосиф Делгянски.

Пламена ПЕТКОВА

(повече в Агровестник – стр. 13-14)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!