С премерен риск и интелигентност братя Николай и Димитър Доневи от Павликени развиват семейния бизнес

* Двамата инженер-агрономи вярват, че човешкия ресурс е изключително важен за устойчивия възход на дружеството, което стопанисва 22 000 дка в землището на общината.

СД „Карина – Донев и Доневи“ Павликени беше домакин на открит ден, посветен на рапицата в началото на миналия месец. Фирмата се занимава със селскостопанска дейност от 1991 г., като неин основател е Доно Донев. Неговите синове – инженер-агрономите Димитър и Николай Доневи, от години успешно менажират развитието на семейната компания. Дружеството обработва 22 000 дка в землищата на Павликени, Бяла черква, Градище, Патреш, Долна липница. Половината от земите са собствени, като разпределението на есенници и пролетници е в съотношение 50:50%. Залага основно пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, соя…
Фирмата разполага с модерен машинен парк. През годините техниката е осигурена основно със собствени инвестиции, но успешно са реализирани два проекта по САПАРД и един по мярка 121 на ПРСР за закупуване на техника. Към момента павликенската компания разполага с три комбайна „КЛААС“, модели „Лексион“ и „Тукано“. При тракторите залагат основно на марката „Джон Диър“ в различния мощностен диапазон, както и на три „Пронар“-а.
За съжаление, през настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони достъпът на зърнопроизводителите до европейски средства за закупуване на техника е силно ограничен. Не е финансиран проектът на павликенското дружество по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ за закупуване на машини, които са осигурени със собствени средства.
Осъвременяването на машинния парк е сред приоритетите на братя Доневи. Те в продължение на години успяват да развиват семейния бизнес чрез въвеждане на иновации във всички аспекти като сортов състав, агротехнологии, чрез използване на най-добрите препарати на пазара и др. Това са насоките за успешната дейност на павликенското дружество, но „ключът“ за устойчиво развитие е човечността към хората – работници, партньори, клиенти и др.
– Човешкият фактор за нас е от първостепенно значение, като най-голямото ни внимание е насочено към този ресурс. Когато има добро отношение между работодател и работник, има и качествено обслужване и грижа към земята – посочи Димитър Донев. – Служителите са двадесет, които са мотивирани да работят и да се грижат за златната земя в Павликенско. Подготовката на кадри е от голямо значение за нас. Затова приемаме за обучение ученици от местната Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ .
– Премерен риск и интелигентност в инвестициите е другото златно правило, от което се ръководим – допълни Николай Донев.
За съжаление, в България административната тежест в сектора се увеличава всяка изминала година. Непрекъснато се променят нормативни актове, дори вида на подаваните документи, което натоварва и ангажира земеделските дружества. На фона на всеобщата истерия около европейския регламент за личните данни, на 22 май влязоха в сила последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те основно засягат реда и условията за сключване на договори за ползване на земеделските земи. Договор за наем със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. Документите със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. Договорите за наем, сключени до датата на влизане в сила на този закон, при които не са спазени по-горните изисквания, следва да се потвърдят от собственика или съсобственици, притежаващи поне 25 на сто идеални части от имота.
Особено притеснителен е срокът за изпълнение на новите изисквания. Декларациите с нотариално удостоверен подпис и копие на договора, се подаваха в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота до 22 юни 2018 г. Този срок е нереално кратък, особено като се има предвид, че огромна част от наследниците на земеделски земи са пръснати не само из цяла България, а и по целия свят.
Другата голяма болка на братя Доневи и на техни колеги от цялата страна е разрушаването на напоителните съоръжения. Отдавна са ликвидирани повечето клонове на Росишката напоителна система, която се е захранвала от язовир „Александър Стамболийски“. Преди години са опитали да помолят за гравитачно напояване на нивите, но не са успели да се възползват. Административни пречки срещнала и идеята им да направят кладенец или да ползват вода от петте дерета, които минават в землището на града.
В обобщение, двамата братя цитираха свой колега от Вадерщат, който споделя, че на земеделците в цял свят пречат 3 неща – политиците, времето и цените…
Лилия Лозанова

(повече в Агровестник – стр. 5-6)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!