СУПРЕФОС – МНОГОЕЛЕМЕНТЕН, УНИВЕРСАЛЕН ТОР

<> „Ние храним земята, а земята храни нас!“ – това е девизът на добричката фирма „Живел Агро“, която внася за българските стопани качествени минерални и органични торове с доказани качества. Дейността на екипа е подчинена на идеята за балансирано торене и запазване на почвеното плодородие.
<> СУПРЕФОС е уникален източник на фосфор във форми с различна разтворимост през целия период на вегетацитя. Той е универсален за всички култури и почвени различия. Продължителният период на действие оказва и последващ ефект.

Правилното почвено торене е важен фактор както за получаване на високи добиви в земеделието, така и за запазване на почвеното плодородие. Затова и един от компонентите на Добрите Земеделски Практики (ДЗП) е БАЛАНСИРАНОТО ТОРЕНЕ. Внасяне на необходимите за растежа и развитието на растенията хранителни вещества по начин и в подходящото време е важно за постигане на високи добиви и за съхраняване на почвеното плодородие, околната среда и водите.
Нашият девиз е: „Ние храним земята, а земята храни нас!“. Затова и като вносители на минерални и органични торове се ръководим от качеството на самите торове. А важно значение за качеството на минералните торове има суровината, с която се работи. Бихме искали да представим на земеделските стопани три комлексни минерални тора произведени на основата на преципитат – най-високо ценената суровина за производство на фосфорни торове. СУПРЕФОСЪТ, който внасяме от 15 години с кратко прекъсване, е доказал своите качества.
Цитирам и един важен елемент от характеристиката на производителя за тези три минерални тора: „… влияят върху биологичната и ензимната активност на почвата“. Те са с отлична гранулометрия, което допринася за равномерното им разпределение.“ – посочва г-жа Живка Ганчева, собственик и управител на „Живел Агро“. А повече за стойностите на продукта и ползите от него научаваме от доц. д-р Маргарита Николова, експерт по храненето на земеделските култури:

-За повишаване на ефективността на торенето, особено днес, допринася употребата на многоелементни торове. Такъв тор е Супрефосът, който се предлага и на нашия пазар. От химичния състав на този продукт става ясно, че съдържанието на активни вещества от пет важни елемента възлиза на 78%, което го прави висококонцентриран тор.
СУПРЕФОС е създаден на основа на фосфор-съдържащия преципитат, на амониеви фосфати и на амониев сулфат, включващ азот в амониева форма и подвижна сяра. Всяка гранула на тора съдържа в усвоима за растенията форма азот, фосфор, калций, магнезий и сяра. Тези хранителни елементи имат важни функции в растителния организъм.
СУПРЕФОС е уникален източник на фосфор във форми с различна разтворимост и това го прави универсален тор за всички култури и почвени различия. Наличието на бързо-разтворими фосфати осигурява оптимално хранене в началните фази от развитието на културите, докато по-трудно разтворимите фосфати осигуряват храненето за по-продължителен период от време, включително и за следващи култури. Известно е, че коефициентът на използване на фосфора от торовете в годината на внасяне е сравнително нисък – 25-40%. Разчетите за по-продължителен период от време, т.е. с отчитане на последействието показват, че използването на фосфора може да достигне 90%. Съотношението между фосфора и азота дава възможност за есенно приложение при зимните култури, без допълнително внасяне на азотен тор, както и за торене на бобови култури.
Наличието на калций прави СУПРЕФОС особено подходящ за кисели почви, тъй като показва известен мелиориращ ефект, постепенно повишавайки рН на почвите. Комбинацията на фосфор и активен калций подобрява значително развитието на кореновата система, а с това и цялостното хранене на културите. Важно предимство на тора е и високото съдържание на сяра, за която отбелязахме, че необходимостта от внасянето й при маслодайни, зелеви, лукови и всички високодобивни култури нараства, поради извличането от почвите на големи количества от елемента. Сярата подобрява и асимилацията на азота и съответно белтъчния състав на продукцията.
Поради наличието на калциеви фосфати, Супрефос е физиологично неутрален тор, който инхибира дейността на нитрифициращите бактерии и увеличава ефективността на азота с около 30%, намалявайки загубите и удължава действието на елемента, а удълженото действие на фосфора увеличава агрономическата му ефективност с около 20%. Ефективността на тора се повишава и от равномерното разпределение в почвата на елементите, които се съдържат във всяка гранула.
В литературата са цитирани редица положителни резултати от опити със Супрефос при пшеница, ечемик, царевица, захарно и кръмно цвекло, картофи, зеле, слънчоглед, люцерна, детелина и други бобови култури. У нас опити със Супрефос и други многоелементни торове при пшеница са извеждани от ДЗИ в Г. Тошево. Най-значителен ефект спрямо контролния вариант е получен от торенето със Супрефос (24,5% увеличение на добива), следван от комбинация на Супрефос с друг комбиниран тор (21,6%), докато ефектът на останалите изпитвани торове е бил под 12% в годината на внасяне.
Доц. д-р Маргарита НИКОЛОВА

(повече в Агровестник – стр. 13-14)

© Всички права запазени. Позоваването на Агровестник е задължително!